مفاد قرارداد بین کارفرما و پرستار

بسمه تعالی

شرکت شقایق زندگی پارسی ( خدمات پرستاری – نظافتی – بهداشتی )

شماره ثبت : ۳۷۵۴۳۲

مجوز بهزیستی : ۹۰۰/۸۹/۱۰۴۱۳

شرایط قرارداد

  1. رفتار با کارپذیر اعزامی باید مطابق با شئونات اسلامی باشد .

  2. کارپذیر اعزامی حق خارج کردن شخص مراقبت شونده یا لوازم منزل را بدون اطلاع کارفرما ندارد .

  3. کارپذیر حق ورود شخص یا اشخاص را تحت هر عنوان به منزل کارفرما را ندارد حتی برای چند لحظه حتی بستگان درجه ۱ ممنوع است.

  4. پرسنل اعزامی در مدت قرارداد می بایست چند روز قبل از رفتن به مرخصی با شرکت و مددجو یا مسئولین مربوطه هماهنگ شوند .

  5. کارپذیر متعهد است به حفظ اسرار کارفرما و هر محیط دارای اسراری هست که تابع شرایط و قوانین آن محیط است باید توسط کارپذیر حفظ گردد.

  6. کارپذیر حق هیچگونه مسافرتهای داخلی یا خارجی تحت هرشرایطی به همراه بیمار ، سالمند و کودک را ندارد.

  7. کلیه امور تغذیه کارپذیر شبانه روزی ، روزانه و شیفت به عهده کارفرما می باشد .

  8. کارپذیر حق پذیرفتن مسئولیتهای دیگر غیر از آنچه که در قرارداد ذکر شده را ندارد ، در غیر اینصورت خود پاسخگوی حوادث و اتفاقات احتمالی می باشد.

  9. هرگونه فعالیت کارپذیر بدون هماهنگی شرکت قبل و بعد از قرارداد با کارفرما ممنوع بوده و در صورت فعالیت کلیه مدارک نیرو توقیف می گردد و نیروی فوق مدیون شرعی و قانونی شرکت می باشد.

  10. درصورت ترک کار ناگهانی و بدون هماهنگی به هر علت و بدون کسب اجازه شرکت یا کارشناس مربوطه ، هیچگونه حق و حقوق به کارپذیر تعلق نخواهد گرفت.

  11. کارپذیر مستقیم زیر نظر شرکت و کارشناس اعزامی از سوی شرکت مشغول به کار می گردد ، و شرکت موظف می باشد محل کار معرفی شده از نظر حیثیتی ، امنیتی و عرفی مورد تأیید کارپذیر خود قرار دهد.

  12. کارپذیر می بایست در هفته به مدت یک شبانه روز ( ۲۴ ساعت ) با هماهنگی به مرخصی اعزام گردد و در صورت نیاز کارفرما به پرسنل جایگزین ، شرکت می تواند یک کارپذیر جداگانه بنابر شرایط سالمند با هزینه ۱.۵ یا دو/۲ برابر روزانه در اختیار کارفرما قرار دهد .

  13. کارجو متعهد است به حفظ اسرار خانواده خویش و اطرافیان و اینکه به راحتی اسرار زندگی خود را برای کارفرما بازگو نکند.

  14. کارفرما بایستی چندساعت قبل از فرستادن کارپذیر به مرخصی اشیاء منزل را بررسی کرده و درصورت بروز مشکل با هماهنگی شرکت از خروج کارپذیر جلوگیری نماید .

  15. شرکت در مورد تعهدات کارپذیر با کارفرما فقط در زمان قرارداد متعهد بوده و در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی را نسبت به کارپذیرمعرفی شده ، پذیرا نخواهد بود .

  16. درصورت فوت بیمار یا عدم نیاز کارفرما به کارپذیر ، شرکت به هر دلیل و در هرزمان قرارداد قابل فسخ می باشد اما کارمزد شرکت مسترد نمی گردد .

  17. کارفرما می بایست درصورت ترک کار کارپذیر از محل و بیرون بردن اشیاء منزل بدون هماهنگی ظرف مدت ۲۴ ساعت شرکت را مطلع ساخته تا اقدامات لازم بعمل آید .

  18. شرکت در مورد مفقود شدن اشیائی که حداکثر بعد از ۲۴ ساعت از خروج کارپذیر از منزل حضوراً و کتباً گزارش نشده باشد ، هیچگونه مسئولیتی ندارد .

  19. کارفرما متعهد می گردد که تمامی موارد قرارداد فوق را رعایت و در صورت عدم رعایت مفاد آن قرارداد از درجه اعتبار ساقط و شرکت می تواند در صورت نیاز به جبران خسارت خود یا کارپذیر از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .

  20. کارپذیر شاغل مشمول قوانین سازمان تأمین اجتماعی نبوده و این قرارداد هیچگونه تعهد استخدام دائم برای کارفرما و شرکت ایجاد نخواهد کرد .

  21. شرکت پس از معرفی و تأیید کارفرما ملزم به معرفی جمعاً دو نفر کارپذیر در مدت قرارداد می باشد .

  22. کارپذیر پس از امضاء قرارداد حق ترک محل کار و فسخ قرارداد را ندارد و در غیر اینصورت ملزم به جبران مبلغ فرانشیز پرداختی از طرف کارفرما نسبت به باقیمانده مدت قرارداد می باشد .

  23. پرسنل اعزامی شبانه روزی ، روزانه دائم در هفته استحقاق ۲۴ ساعت ، در سال ۱۵ روز مرخصی با حقوق شامل ۴ روز تعطیلات نوروزی ، عاشورا ، تاسوعا ، ولادت و رحلت حضرت محمد (ص) ، شهادت حضرت علی (ع) ، ولادت امام زمان (عج) ، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، عید مبعث و عید غدیر و عید فطر و تولد حضرت علی (ع) و ماهانه یک روز تعطیلی استحقاقی با هماهنگی کارفرما استفاده نمایند .

  24. لطفاً در صورت مشاهده موارد زیر توسط کارپذیر اعزامی مراتب را به شرکت اطلاع داده شود .

   • رعایت نکردن پوشش مناسب و دیگر شئونات اسلامی

   • استفاده هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی

   • استفاده شخشصی بیش از حد متعارف از تلفن و دیگر امکانات

   • آوردن اطفال و یا دیگر افراد متفرقه به محل کار

  25. کارپذیر تحت هر شرایطی حق رفتن به بیمارستان را بعنوان همراه و یا پرایور ندارد ، در غیر اینصورت کلیه مسئولیت ها و اتفاقات احتمالی بعهده وی می باشد.

  26. کارپذیر و شرکت با شرایط قید شده در قرارداد نسبت به وضعیت کنونی سالمند با کارفرما در مورد حقوق دریافتی به توافق رسیده اند ، اگر شرایط سالمند حاد یا سخت تر شد قرارداد قبلی فسخ و با شرایط جسمی جدید سالمند با مبلغ حقوق جدید قرارداد منعقد خواهد شد

  27. در صورت نیاز سالمند به کارپذیر در محیط بیمارستان ، هزینه دستمزد جداگانه محاسبه می شود .

  28. کارفرما می بایست حقوق کارپذیر را به صورت پیش پرداخت اول هرماه قرارداد که عبارت است از مبلغ ………………….ریال معادل …………………… تومان به حساب ۰۱۰۷۳۰۶۱۹۸۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه صبا بنام شرکت شقایق زندگی پارسی واریز نموده و کپی آن را به شرکت تحویل نماید .

  29. مبلغ ……………………….. ریال معادل……………………….. تومان به عنوان فرانشیز شرکت از طرف کارفرما به صورت نقد به طرف قرارداد پرداخت گردید و درصورت تخفیف فرانشیز ، شرکت از مدت زمان قرارداد کم خواهد شد .

این قرارداد در ۳ صفحه و ۲۹ بند و در دونسخه تهیه و تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد را دارند .