اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۷ ۰دیدگاه
shutterstock_3518975121-1

نگهداری از سالمندان

سالمندی تغییرات دژنراتیو خودبه خودی و پیش رونده ی غیرقابل برگشت است که در آن قوای روحی و جسمی هر دو به نحو قابل ملاحظه ای رو به نقصان می گذارند.

سالمندان برای جامعه بشری یک نعمت هستند و اعتقاد به دین و فرهنگ سبب شده تا فرزندان ودیگر بستگان از سالمندان محافظت ونگهداری کنند. سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده و قابل پیش بینی است . مهمترین عوامل مؤثر بر سالخورده شدن جمعیت، کاهش مرگ و میر، خصوصاً مرگ و میر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت است که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع از جمله ایران شده است

 

Write a Reply or Comment